O projekcie

O projekcie
Projekt „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez PC Open sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08. Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.
Celem projektu „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród 630 osób (347K; 283M) dorosłych w wieku aktywności zawodowej (powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach (315 osób) i starszych powyżej 50 roku życia (315 osób), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, które uczą się, pracują lub zamieszkują w woj. wielkopolskim, w szczególności z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez udział w szkoleniach TIK, zakończonych zewnętrznym egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zgodnych z ramą DIGCOMP, który zda minimum 80 % Uczestników, do końca 10.2021 r.
W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:
  • szkoleń komputerowych wg standardu Digital Competence Framework na pełnym poziomie A w wymiarze łącznym 110 godzin lekcyjnych na grupę (zajęcia odbywać się będą w tygodniu i/lub w weekendy),
  • podręczników i materiałów szkoleniowych (tj. teczka, notes, długopis i pendrive),
  • egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK w 5 obszarach tematycznych Digital Competence Framework, kończący się uzyskaniem certyfikatu DIGCOMP na poziomie A.
Uczestnicy/czki projektu zostaną podzieleni/one na 63 grupy liczące po około 10 osób według poziomu posiadanych kompetencji cyfrowych. Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem zajęć  z poszanowaniem potrzeb i możliwości Uczestników/czek projektu.
 
Planowane efekty realizacji projektu:
  • co najmniej 80 % Uczestników/czek projektu uzyska kwalifikacje cyfrowe potwierdzone certyfikatem;
  • wsparciem w programie objętych zostanie:
  • 315 osób w wieku 50 lat i więcej;
  • 315 osób o niskich kwalifikacjach.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r. – 29.01.2022 r.
Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie
Wartość projektu: 2 018 520,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 715 742,00 PLN
ZDOBĄDŹ, UZUPEŁNIJ LUB PODNIEŚ SWOJE KOMPETENCJE LUB KWALIFIKACJE W OBSZARZE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH!