Kto może wziąć udział?

Uczestnikami/czkami  projektu mogą być osoby, które :
  • pracują lub pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne bądź bierne zawodowo),
  • są w wieku 25 lat i więcej,
  • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności kompetencji lub kwalifikacji w obszarze technologii informacyjno – telekomunikacyjnych,
  • zamieszkują, pracują bądź uczą się na terenie województwa wielkopolskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).
Ponadto w ramach projektu  priorytetowo traktowane są:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej (315 uczestników/czek projektu) – ponieważ osoby młode częściej są biegłe w TIK,
  • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne włącznie (315 uczestników/czek projektu) – z uwagi na zdiagnozowaną potrzebę podnoszenia ich kwalifikacji,
  • kobiety (347 uczestniczek projektu) – ze względu na niski wskaźnik zatrudnienia i wysoki odsetek wśród osób bezrobotnych,
  • osoby z niepełnosprawnościami.
Wsparcie w ramach proj. jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z miast średnich, w tym w szczególności z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.