Treść artykułu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KWLKP/2020 z dn. 06 lutego 2020 r.

Kategoria Aktualności

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie pt. „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” nr RPWP.08.02.00-30-0090/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PC Open Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresiezapewnienia sal szkoleniowych wyposażonych w komputery na potrzeby szkolenia komputerowego ICT (tzw. szkolenia komputerowego) dla 15 grup (po średnio 10 osób każda grupa (+/-2 osoby) + Trener) spełniających następujące wymogi: sala wyposażona w stanowiska komputerowe – po jednym stanowisku komputerowym dla każdego uczestnika szkolenia oraz trenera, składającym się ze sprzętu komputerowego wraz z legalnym oprogramowaniem niezbędnym do realizacji szkolenia komputerowego ICT, co najmniej jeden rzutnik multimedialny na salę, flipchart, markery do flipchartu, Internet typu „stałe łącze”/ „Wi-Fi” dostępne w sali, stoły i krzesła dla Uczestników szkolenia oraz Trenera.


Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: kompetencje-ict@pcopen.plZamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe dostępne jest w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231390

Załączniki