Treść artykułu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KWLKP/2020 z dn. 06 lutego 2020 r.

Kategoria Aktualności

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie pt. „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” nr RPWP.08.02.00-30-0090/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PC Open Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń komputerowych ICT (poziom A) przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych potwierdzonych zewnętrznym egzaminem certyfikującym, obejmujących wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji, w wymiarze 110 godz. (tj. średnio 22 godz. każdy obszar / grupę x 15 grup (dla grup liczących po średnio 10 osób +/- 2 osoby), co daje łącznie 1 650 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna zajęć oznacza 45 minut).

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: kompetencje-ict@pcopen.pl

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe dostępne jest w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231336

Załączniki